Plats

Mötet hålls digitalt på Zoom. Länk meddelas i god tid före mötet.

Tid

18.00 söndagen den 6 mars 2022.

DM Bullet

Efter årsmötet (ca 19.30) spelas distriktsmästerskap i bullet (betänketid 2 minuter/spelare + 1 sekund per utfört drag) på lichess.org / Gotlands schackförbund. Länk: https://lichess.org/swiss/Q20Nfm8l

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av justeringspersoner jämte rösträknare
 8. Godkännande av protokoll från föregående årsmöte
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
 12. Avgifter till förbundet (GSF)
 13. Val av ordförande på ett år
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Val av sammankallande i valberedningen
 19. Information från styrelsen om 2022 års spelprogram
 20. Övriga frågor

Alla medlemmar är välkomna och har rätt att yttra sig. Röstberättigade är representanter/delegater utsedda av klubbarna, baserat på medlemstal (se bilaga). ”Representant skall visa fullmakt från sin förening och får företräda bara sin egen förening. Ledamot av styrelsen (GSF) får inte representera sin förening vid förbundsmötet.” (ur stadgarna)

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse sänds ut senare.

Väl mött!

Styrelsen för GSF gm ordförande Lasse Linusson 073-616 07 44 lasse.linusson@gmail.com