Tid och plats

Kl. 11.00 söndagen den 26 mars 2023, i Röda Korsets lokal "Kupan", Norra Hansegatan 23, Visby

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av justeringspersoner jämte rösträknare
 8. Godkännande av protokoll från föregående årsmöte
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
 12. Avgifter till förbundet (GSF)
 13. Val av ordförande på ett år
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Val av sammankallande i valberedningen
 19. Information från styrelsen om 2023 års spelprogram till och med sommaren
 20. Information från styrelsen om Sveriges schackförbunds initiativ för ökad kontakt med distrikten
 21. Ökade resekostnader (styrelsen föreslår att en arbetsgrupp utses)
 22. Övriga frågor

Möteshandlingar

Handlingar till årsmötet mejlas ut separat i god tid innan mötet. De görs även tillgängliga på plats.

Digitalt deltagande

Möjlighet finns att delta digitalt över zoom. Länk meddelas senare via mejl.

Närvaro-, yttrande- och rösträtt

Alla medlemmar i klubbar anslutna till Gotlands schackförbund har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet. Röstar gör utsedda representanter (delegater) för klubbarna. Att man utsetts ska enligt stadgarna kunna styrkas med fullmakt (årsmötesprotokoll från klubben eller protokoll på styrelsebeslut går bra). I det fall någon avser att rösta i annan representants ställe bör fullmakt kunna uppvisas. Kutym i Gotlands SF är att en representant får rösta för ytterligare en representant.

Övrigt

Efter årsmötet serveras en enkel lunch och därefter spelas distriktsmästerskapet i blixtschack. Separat inbjudan kommer senare på denna webbplats, och skickas även ut till klubbarna.

Väl mött!

/ Styrelsen, Gotlands schackförbund